DutchEnglishGerman
DutchEnglishGerman

ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden van Museum Bussemakerhuis in Borne

MUSEUMBEZOEK EN CORONA

 • We ontvangen maximaal 15 bezoekers per tijdvak in het museum.
 • Heb je koorts of voel je je je niet lekker? Blijf thuis!
 • Wees niet langer dan 5 minuten voor je bezoek aanwezig, dit voorkomt een wachtrij.
 • Heb je reserveringsbewijs, museumkaart of vriendenpas bij de hand. Volg onze Hygiënemaatregelingen* op.
 • Ben je op de fiets? Deze kun je naast het pand in de gemarkeerde compartimenten parkeren.
 • Laat je jas zoveel mogelijk in de auto of fietstas achter.
 • Desinfecteer je handen met de daarvoor aanwezige hygiënemiddelen.
 • Volg de aangegeven instructies van onze gastvrouwen/-heren op.
 • Verlaat ons pand zoveel mogelijk aan de achterzijde.
1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het museum.
1.2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Museum Bussemakerhuis in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Museum Bussemakerhuis: de Stichting Oldenzaalse Musea, waaronder inbegrepen Museum het Museum Bussemakerhuis, die krachtens haar doelstelling voorwerpen van culturele en historische waarde presenteert aan een (inter)nationaal publiek.
 • Museum: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het Museum Bussemakerhuis.
 • Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig Toegangsbewijs, het Museum betreedt, zowel voor regulier bezoek als deelname aan een activiteit binnen en buiten reguliere openingstijden.
 • Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Museum.
 • Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Museum.
 • Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en papieren.
3. Toegang Museum

3.1. Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd de
expositieruimten van het Museum te betreden.
3.2. Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Museum ontzegd indien blijkt dat: a. het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Museum Bussemakerhuis of een daartoe door het Museum Bussemakerhuis bevoegd verklaarde instantie; b. Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert; c. Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren; d. Bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het Museum wenst te betreden.
3.3. Een vooraf gekocht Entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde datum en/of tijd.
3.4. Het Museum Bussemakerhuis is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door het Museum Bussemakerhuis noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museum.
3.5. In het Museum is sprake van toegangscontrole van Bezoeker en zijn bagage. In dit verband kan Bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van het Museum Bussemakerhuis. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het Museum worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.
3.6. De volgende voorwerpen mogen niet in het Museum worden meegenomen: a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt; b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht; c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht; d. ontplofbare en ontvlambare stoffen; e. chemische en toxische stoffen; f. flessen of flesjes met vloeistof.
3.7. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het Museum ontzegd.
3.8. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
3.9. Om redenen van beveiliging dient Bezoeker identificeerbaar te zijn. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het Museum ontzegd.
3.10. Het Museum is niet toegankelijk voor scootmobiels en skaters.

4. Verblijf in het Museum

4.1. Het verblijf van Bezoeker in het Museum is voor eigen rekening en risico.
4.2. Bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van het Museum Bussemakerhuis. Indien naar het oordeel van de medewerkers van het Museum Bussemakerhuis een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Bezoekersvoorwaarden of gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het Museum worden ontzegd zonder dat het Museum Bussemakerhuis tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden. Wanneer Bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan het Museum Bussemakerhuis hem/haar de toegang tot het Museum voor bepaalde tijd ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
4.3. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het Museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken.
4.4. Gebruik van de garderobe is verplicht.
4.5. Tassen van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4 mogen worden meegenomen in het Museum. Alle overige voorwerpen niet. Het Museum Bussemakerhuis behoudt zich het recht voor om te weigeren voorwerpen in de garderobe te bewaren. Alle wagens (kinderwagens, buggies en invalidewagens) kunnen aan visitatie worden onderworpen.
4.6. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij aanricht.
4.7. Het Museum Bussemakerhuis is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Museum c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Museum voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Museum Bussemakerhuis kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in
4.2. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
4.9. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is Museum Bussemakerhuis gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens (één voor één) naar buiten te leiden. Bezoeker kan dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de medewerkers van Museum Bussemakerhuis van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Museum verlaat.
4.10. Museum Bussemakerhuis laat regelmatig foto- en filmreportages maken in het Museum. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het betreden van het Museum verklaart Bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, dan kan dit bij het Museum Bussemakerhuis kenbaar worden gemaakt. Museum Bussemakerhuis zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

5. Huisregels

5.1. De tentoongestelde objecten mogen niet worden aangeraakt tenzij anders aangegeven;
5.2. Aanwijzingen van de medewerkers/vrijwilligers dienen altijd te worden opgevolgd;
5.3. Bezoekers met een leeftijd van 16 jaar of jonger dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene;
5.4. Ouders en begeleiders van kinderen zijn altijd verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Hollen, stoeien en schreeuwen is niet toegestaan;
5.5. Begeleiders van groepen worden geacht de deelnemers van de museumregels op de hoogte te brengen;
5.6. Het is niet toegestaan mobiel te telefoneren of eigen geluidsapparatuur af te spelen;
5.7. Rolstoelen en andere hulpmiddelen voor mindervaliden zijn toegestaan mits zij geen hinder veroorzaken voor andere bezoekers;
5.8. Roken is in de gebouwen niet toegestaan;
5.9. Het nuttigen van meegebrachte dranken en etenswaren is in het gehele museum verboden;
5.10. In het museum zijn geen huisdieren toegestaan, uitgezonderd wanneer het een blindengeleidehond of een geregistreerde hulphond betreft.

6. Restitutie

6.1. Het Museum Bussemakerhuis is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt Entreeticket te vergoeden.
6.2. De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Museum Bussemakerhuis aan Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Museum;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door het Museum Bussemakerhuis noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museum;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;
e. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
g. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museum;
h. ontzegging van de toegang tot het Museum;
i. verlies van het Toegangsbewijs/Entreeticket.
j. Het te laat arriveren van een Bezoeker in geval van tijdssloten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Het Museum Bussemakerhuis is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Museum Bussemakerhuis. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: a. het door de verzekeraar van het Museum aan het Museum Bussemakerhuis ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of b. de ter zake van de schade door een derde aan het Museum Bussemakerhuis uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval. c. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Museum Bussemakerhuis in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1a of b beschreven schadevergoedingsregeling.
7.2. Aansprakelijkheid van het Museum Bussemakerhuis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht

8.1. Als overmacht voor het Museum Bussemakerhuis, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Museum Bussemakerhuis niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Museum Bussemakerhuis zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
8.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Museum Bussemakerhuis gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen

9.1. Door Bezoeker in het Museum gevonden voorwerpen kunnen worden
afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassabalie van het
Museum Bussemakerhuis.
9.2. Het Museum Bussemakerhuis zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en,
in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in
Oldenzaal. In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich
meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder
rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk
te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Museum Bussemakerhuis over
de status van de vermeende eigenaar, is het Museum Bussemakerhuis gerechtigd
een eigendomsbewijs te verlangen.
9.3. Museum Bussemakerhuis behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die
na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

10. Klachtenregeling

In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door het sturen van een
email aan communicatie@bussemakerhuis.nl

11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Bussemakerhuis, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op Bussemakerhuis.nl.
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Bussemakerhuis is Nederlands recht van toepassing.

Deze Bezoekersvoorwaarden zijn vastgesteld door de directie en het bestuur van stichting Bussemakerhuis.

E. Hassink
Directeur

P. de Jong
Bestuursvoorzitter

© Bussemakerhuis, Borne oktober 2018. Wijzigingen voorbehouden.