ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Jaarverslag2017

Voorwoord

Ook 2017 was een jaar waarin we prachtige activiteiten en tentoonstellingen hebben gehad. Dat wij dat binnen ons gesteld budget hebben gedaan, mag een prachtig resultaat heten.

Velen hebben zich daar voor ingezet waaronder een groeiend aantal vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten onze beroepskracht. Het gaat goed met ons museum en dat is een goed gevoel als je na ruim 6 jaar op het punt staat de voorzittershamer over te dragen aan je opvolger.
Paul de Jong is die opvolger. Hij gaat eerst het penningmeesterschap vervullen om daarna half 2018 de voorzittershamer over te nemen. Wij zoeken daarom op dit moment nog een penningmeester.
Het komende jaar bestaat het museum 25 jaar. Wij hebben onze plaats in Borne en omstreken in die 25 jaar ruimschoots bewezen. Het pand is in goede staat en wij hebben middelen gereserveerd om het museum up to date te houden.
Er liggen nog wel een paar uitdagingen. Hoe geven wij invulling aan een verdere samenwerking met andere culturele instellingen? Het begin is er ,
maar zal zeker nog verder uitgebouwd moeten worden. Één cultureel Borne met diverse pareltjes waarvan het Bussemakerhuis er één is. Maar ook de verandering van onze museale functie of hoe ziet een museum er over 5 jaar uit. Daar moet over nagedacht worden en niet alleen door musea zelf maar ook door de lokale politiek. Wat hebben zij ervoor over om hun pareltjes in stand te houden niet alleen als gebouw, maar ook met de activiteiten als lokaal bindmiddel voor de bevolking, jong en oud?
Genoeg uitdagingen voor de komende jaren waar ik het bestuur veel succes bij wens. Het gaat lukken!
Ton Tammerveld
Voorzitter
 
MISSIE Museum Bussemakerhuis geeft uitdrukking aan de oorsprong van de Twentse textielgeschiedenis in het algemeen en die van de Bornse fabrikeurs in het bijzonder. Activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van educatieve doelstellingen, behoud en beheer van het Bussemakerhuis en het verbinden van de lokale culturele infrastructuur.
 
In 2017 waren er 4755 bezoekers in het museum. We trachten dit te bereiken door: * Het verbinden van mensen en instellingen die zich met het cultureel leven bezig houden. * Het leveren van kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in de vorm van mankracht en diensten.
 
Het Bussemakerhuis is opgenomen als ‘geregistreerd museum’ in het Nederlands Museum Register en onderschrijft de “ICOM-definitie” (International Council of Museums): “Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteren hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”
 
BESTUURSSAMENSTELLING / DIRECTIE
Voorzitter Ton Tammerveld
Secretaris Mariëtte Groot Rouwen
Penningmeester Bram Robaard
Educatie Gwenda Kimp-Krak Museale zaken Wilma Witteman
Lid Wim Hesselink
Adviseur Bouwzaken Remon Boomkamp
Directie Liesbeth Hassink
 
VRIJWILLIGERS
De 70 vrijwilligers zijn onmisbaar binnen een organisatie als het Bussemakerhuis. Juist door deze vrijwilligers kan het museum 6 dagen per week, het hele jaar door haar deuren openen voor publiek.
De vrijwilligers worden aangestuurd door de directeur. Nieuwe vrijwilligers doorlopen een proeftijd en tekenen een vrijwilligerscontract, wanneer zij na die periode zich blijven inzetten voor het museum.
Vrijwilligers zijn voor diverse activiteiten inzetbaar:
Gastvrouw – Weefsters – Museumregistratie – P.R. – Exposities – Tuin – Onderhoud – Educatie.
De Jeugdraad bestaat uit 3 jonge mensen, die zich bezighouden met activiteiten voor het Bussemakerhuis vooral gericht op het jongere publiek.,
 
 
 
EDUCATIE 2017
Rooster educatieteam voor de groep . “Zakdoekje leggen“.
Nog even overleggen, voordat de kinderen komen!
Samenwerking Kulturhus en BSO.
 
TENTOONSTELLINGEN 2018 4 SUCCESVOLLE EXPOSITIES MET EEN GROEIEND AANTAL BEZOEKERS!
ANNEMIEK PETERS 20 januari -18 februari
STOF TOT NADENKEN 25 februari -15 april
DE ROZENKONINGIN 21 mei – 21 augustus
DE GLANS VAN DAMAST 15 september -31 december
Deze tentoonstellingen zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van onderstaande organisaties.

Stimuleringsfonds Bornse Evenementen

CONTACTEN EN SAMENWERKING MET DERDEN

Met de Gemeente Borne is er sprake van een goede en prettige samenwerking. Afspraken tussen de gemeente Borne en stichting Bussemakerhuis worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.
Het Bussemakerhuis is constant op zoek naar verbinding met andere culturele/ toeristische instellingen zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Zo wordt er samengewerkt met o.a. de Gidsengroep Oud Borne, VVV Borne, Heidemij, Evenementenbureau, Doopsgezinde Gemeente, Bornse Synagoge, Heemkundevereniging, het Kulturhus, Floralia en vele anderen.
Op kennis en collectie niveau wordt er samengewerkt met diverse musea zowel regionaal als landelijk. Het museum participeert actief in de Stichting “Beleef Boeiend Borne “
Deze laatste is een adviesgroep (klankbordgroep) bestaande uit een netwerk van toeristisch recreatieve ondernemers uit Borne, Hertme, Zenderen, Gemeente, Bundeling Bornse Ondernemers en VVV/Kulturhus.
Op bestuurlijk niveau is er op initiatief van het Bussemakerhuis meerdere malen een voorzittersoverleg geweest met: – Doopsgezinde Gemeente – Bornse Synagoge – Heemkundevereniging – Oude Kerk en – Kulturhus.
 
 

PUBLIC RELATIONS

De website www.bussemakerhuis.nl heeft een vaste huisstijl. Daarnaast heeft het museum een Facebookpagina en wordt er regelmatig gepubliceerd in de (regionale) pers.

Affiches en folders in de huisstijl zorgen voor verdere reclame en informatieverstrekking in de regio. Deze worden via een centrale folderverspreiding op ca. 160 adressen verspreid.

VRIENDEN VAN HET HUIS

Er zijn ongeveer 100 Vrienden van het huis. Zij doneren een bedrag tussen de 10 en 15 euro. Zij ontvangen 2 maal per jaar een gedrukte nieuwsbrief. Verder worden zij regelmatig digitaal geïnformeerd over actuele zaken binnen het museum.

Deze ondersteuning is belangrijk voor het voortbestaan van het museum.
Vrienden van het Huis hebben gratis toegang tot het museum.
 
DE GEEFWET De geefwet stimuleert schenken aan cultuur en is vanaf 1 januari 2012 van kracht. Met deze geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s zoals het Bussemakerhuis.
 
VASTE BIJEENKOMSTEN
Het huis kent een groot aantal vaste gezelschappen, die wekelijks of maandelijks gebruik maken van de vergaderfaciliteiten en gastronomie.
 
DOELGROEPEN / GEBRUIKERS De doelgroepen van het Bussemakerhuis bestaan uit: – toeristen / dagrecreanten – belangstellenden uit de plaatselijke bevolking – leerlingen van het basisonderwijs – gezelschappen voor vergaderingen en gastronomie
 
ONDERHOUD GEBOUW
In het voorjaar van 2017 zijn de schilders bezig geweest om het Bussemakerhuis weer goed in de verf te zetten aan de buitenzijde. Al houtwerk is opnieuw geschilderd en tegelijkertijd zijn de schuiframen van de tuinkamer voorzien van tochtborstels. Daarnaast is er een scheur in het metselwerk aan de achterzijde van de uitbouw hersteld. Hier was een lichte verzakking boven de deur ontstaan. De metselaars hebben een gedeelte uitgebikt en opnieuw aangebracht. Vervolgens heeft een voeger gezorgd voor herstel van de voegen. Verderop in het jaar zijn er plannen voorbereid om de kelder gedeeltelijk te betrekken bij het museum. Dit zal een ruimte worden waar het wassen van vroeger uitgebeeld zal worden.
*BRIM Besluit Rijks subsidiëring instandhouding monumenten
 
VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Het jaar 2017 was een goed jaar voor het museum Bussemakerhuis. Het aantal bezoekers steeg tot 4755, mede door het aansluiten van het museum bij de museumkaart. Door de toename van het aantal bezoekers stegen de directe inkomsten uit museumbezoek met bijna € 3000,=. Ook gaven de museumbezoekers ruim € 3000,= meer dan begroot uit aan consumpties en museumartikelen.
Door de nieuwe CAO stegen zowel de personeelskosten alsook de sociale lasten samen met ruim € 8000,=. Het vermeende positieve resultaat op de post “huisvestingskosten” is en technicality veroorzaakt door het buiten de exploitatierekening om nemen van kosten van onderhoud ten laste van de balanspost “voorziening groot onderhoud”.
Per saldo resteert een negatief netto resultaat over 2017 van ruim € 4000,=. Om tot een sluitende toekomstige exploitatie te kunnen komen, inclusief de kosten van onderhoud, is een toename van de opbrengsten van € 10.000 á 15.000 noodzakelijk.
Alhoewel het eigen vermogen van de stichting Bussemakerhuis voldoende is om een (klein) negatief exploitatieresultaat de komende jaren te kunnen dragen, zullen directie en bestuur gedurende 2018 nadenken op welke wijze extra inkomsten gegenereerd kunnen worden om zo tot een sluitende exploitatierekening te komen.
 
 
grootbomschrijving begroting begroot per jaarrealisatie t/m 
rek  per jaar4e kwartaal 
80OPBRENGSTEN HORECA €             9.000,0012507,71 
81OPBRENGSTEN VERHUUR €             4.500,004377,50 
86OPBRENGSTEN EDUCATIE EN ACT4KIDS €                        –  
89OPBRENGSTEN ENTREE/ACTIV./DONATIES/WINKEL €             9.750,0012597,11 
90SUBSIDIES €           57.150,0057429,00 
     
TOTAALOpbrengsten      (+) €           80.400,0086911,32 
     
70INKOPEN €             4.000,005703,09 
     
TOTAALInkoopwaarde     (-) €             4.000,005703,09 
     
******BRUTO RESULTAAT €           76.400,0081208,23 
     
     
40PERSONEEL VAST €           46.000,0050709,37 
41SOCIALE LASTEN €           10.000,0014419,39 
42PERSONEEL VARIABEL €             2.250,002320,53 
43OVERIGE PERSONEELSKOSTEN €                        –1579,68 
45HUISVESTINGSKOSTEN/ Exploitatiekosten €           17.500,0010520,82 
46ACTIVITEITENKOSTEN €             6.250,005453,83 
48ALGEMENE KOSTEN €             7.000,004484,25 
49AFSCHRIJVINGSKOSTEN €                        –  
     
TOTAALKosten           (-) €           89.000,0089487,87 
     
******BEDRIJFSRESULTAAT €          -12.600,00-8279,64 
     
     
90Diverse ov. Baten €           12.300,004530,70 
     
TOTAALDiverse Baten    (+) €           12.300,004530,70 
     
91Rentebaten €                        –324,36 
     
TOTAALDiverse Lasten   (-) €             1.700,00324,36 
     
******FISCAAL RESULTAAT €            -2.000,00-4073,30 
     
     
******NETTO RESULTAAT €            -2.000,00-4073,30 
  • Ja, het lijkt me leuk om een paar uur per week het team van Museum Bussemakerhuis te versterken!
  • DD slash MM slash JJJJ